Integritetspolicy

Redkite AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dom gällande.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ditt integritetsskydd och vår behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till integritet@redkite.se eller ringa oss på telefon +46(0)8 5511 0035

Vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.

En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur använder Redkite AB personuppgifter?
Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller.
Företaget använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av vår hemsida samt för att informera dig om ditt konto och våra produkter. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter för de personer som har registrerat sig för vårt nyhetsbrev.

De personuppgifter som behandlas är information om hur du interagerar med oss, t.ex. hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, enhetsinformation, t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna bevaras från insamlandet och en tid om 5 år.

Redkite AB kan behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla användarkonto på vår webbplasts redkite.se för att ge tillgång till olika tjänster som nyheter, och erbjudanden, samt digital köphistorik. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden till dig som kund. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig att handla produkter från oss.

De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och födelsedatum, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, telefonnummer och postadress, inloggningsinformation och liknande säkerhetsinformation som används för kontoåtkomst, samt köphistorik, t.ex. produkter, ordervärde och kvitton. Personuppgifterna bevaras tills du som kund väljer att avregistrera dig/gå ur kundklubben, köphistorik kan bevaras längre om det är nödvändigt enligt lag.

Redkite AB behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter, t.ex. för att administrera köp, beställningar och betalningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är dina identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer och köp- och betalningsinformation, beställda produkter och ordersumma.

Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 5 år därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Redkite AB behandlar personuppgifter i syfte att förbättra produkter, t.ex. för att hantera garantier, reklamationer, samt för kvalitet- och produktförbättringsarbete. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla felfria och funktionella produkter. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, köpinformation, t.ex. uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades.

Redkite AB behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänst- och försäljningsärenden, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av hantera kundtjänstärenden.

De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och köpinformation, t.ex. uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och klagomålet eller ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades.

Redkite AB behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Redkite AB behandlar personuppgifter i syfte att sälja och marknadsföra våra produkter t.ex. för att kommunicera relevant information om våra produkter och tjänster till dig, samt för marknadsföring eller erbjudanden som hör samman med våra produkter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Insamling av personuppgifter?
Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du skapar ett konto, prenumererar på ett nyhetsbrev, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice eller på annat sätt uttrycker intresse för våra produkter och tjänster.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Däremot tillhandahåller vi dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med IT-tjänster och betalningslösningar i samband med köp.

När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur kan du kontrollera och finna dina personuppgifter?
Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Redkite AB genom att kontakta oss på telefon eller e-mail.

Du som har ett registrerat konto kan själv hantera dina personuppgifter, begära en kopia av dina kunduppgifter samt ta bort dina kunduppgifter genom att gå in på Min Kundprofil på ditt konto.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Vilka rättigheter har du?
Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Redkite AB behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt att personuppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv i din kundprofil.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål
Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Redkite AB kan likväl vägra att följa en begäran om radering när personuppgifterna behandlas av följande skäl:
För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
För att uppfylla en rättslig förpliktelse
För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

I dessa fall tillser vi att de personuppgifter vi behandlar eller är skyldiga att lagra inte längre används för andra ändamål.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Redkite AB’s berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:
Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk och begär att vi därför inte ska radera dem.
Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida
våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör.
Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke,
eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att eller få information om hur du ska utöva dina rättigheter eller inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ditt hemland.

Kontakta oss
Redkite AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556654-8847, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning.

Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Redkite AB’s behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Redkite AB
Färögatan 33
SE-164 51 Stockholm-Kista

integritet@redkite.se

Telefon: +46 (0)8 55 11 00 35